Betreft opdracht mevrouw HJ. t.a.v. dhr.B.Ludwig & D.Roman

Geachte heren,

Met verbazing las ik uw schrijven welke u aan mevrouw HJ hebt gericht, nadat zij u ingebreke heeft gesteld. Ik moet eerlijk toegeven dat u een behoorlijk dosis durf hebt om een brief als deze naar een klant die voor haar rechten opkomt durf te sturen. Mevrouw HJ heeft met u een overeenkomst voor de bouw van een woning, deze zou binnen 3 maanden worden opgeleverd, we zijn inmiddels meer dan 1 jaar verder en er is geen enkel vooruitzicht op een oplevering van de woning. U geeft aan dat u na overleg met uw jurist besloten heeft de werkzaamheden aan de woning, die tot aan de laatste cent volledig is betaald te staken, dit omdat u van mening bent dat mevrouw HJ u publiekelijk aan de schandpaal heeft willen nagelen. Mevrouw HJ valt niets te verwijten, integendeel, zij is tot op dit moment door uw bedrijf in de koud gelaten, de aanneemsom heeft zij volledig aan u betaald. Zij krijgt van u een product die aan alle kanten rammelt en die niet conform de bouwtekening, noch volgens de overeenkomst is gebouwd. Ik heb samen met andere bouwkundigen de woning die u gebouwd heeft ettelijke keren bezocht en ik kan u met alle overtuiging vertellen en staven dat het door u geleverd product nu reeds rijp is voor de sloop. Het rapport met de meeste gebreken is u bekend, na mijn inspectie heeft u toegezegd alle gebreken te herstellen, echter tot op de dag van vandaag ( maanden na dato ) heeft u niets meer aan de woning gedaan. Mevrouw HJ heeft zich niet schuldig gemaakt aan smaad noch aan laster, zij heeft haar ervaring met mij gedeeld, hier is niets mis mee. Met mijn juridisch achtergrond kan ik u nu reeds meedelen dat haar niets te verwijten valt, derhalve is het staken van de werkzaamheden op advies van uw jurist volkomen onterecht. Dit slaat kant nog wal, kunt mij aangeven waar ter wereld de publicatie van mevrouw HJ gepubliceerd is dat zij u dan wel uw bedrijf publiekelijk aan de schandpaal heeft willen nagelen, waarop baseert u uw beschuldigingen dat zij willens en wetens/doelbewust uw bedrijf schade heeft berokkend dan wel heeft willen berokkenen? Een publicatie op asadeso.com heeft het over 2 locaties waar u gebouwd heeft en die bouwkundig ook niet in de haak zijn. Nergens valt op uit te maken dat het om mevrouw HJ gaat die u aan de schandpaal probeer te nagelen. Uw jurist, als deze bestaat, moet blijkbaar nog afstuderen, adviezen als u van hem beweert te hebben gehad op basis van een summier artikel ergens op het internet geven mij het gevoel dat uw jurist zijn studie niet heeft afgemaakt. Hij kan zich beter aansluiten bij de horde van kwakzalvers. Uw beschuldigingen aan het adres van mevrouw HJ vind ik heel erg vergaand. U bent in gebreke gebleven, u heeft wanprestatie geleverd. U probeert naar mijn mening dit alles te bedekken met dit schrijven waarin u mevrouw HJ de angst wilt aanjagen en haar onder druk probeert te zetten voor iets waar zij totaal geen weet van heeft en waar u alleen maar gist cq gokt dat zij een artikel over u dan wel uw bedrijf heeft gepubliceerd. Ik verzoek u bij deze om alle beschuldigingen schriftelijk in te trekken en om met het herstel, de afbouw van de woning en de compensatie aan te vangen. Doe u dit niet, dan zal ik deze kwestie persoonlijk ter hand nemen, ik zal niet schromen voor eigen rekening en riscio en met alle gevolgen van dien om uw brief te publiceren op het internet, ik zal ook niet schromen om mijn bevindingen naar eer en geweten, waarheidsgetrouw en met onderbouwing en bewijzen in dag en middagbladen te publiceren. Ik sommeer u om binnen 7 dagen na heden per aangetekend schrijven, dan wel per deurwaardersexploot een excuusbrief met intrekking van alle beschuldigingen aan het adres van mevrouw HJ af te geven. Ik verzoek u in de brief ook mee te willen delen op welk termijn u uiteindelijk de woning in de staat zoals zij met u is overeengekomen kunt opleveren. Namens mevrouw HJ persiteer ik in bovenvermeld voornemen en stel ik u nu reeds en wederom in gebreke Met behoud van alle reserves.

Met vriendelijke groet | Mit freundlichen Grüßen | Waran odi | Best regards, Asadeso